Kinderkuren 3de trimester

Op onze schoolvrije dag en tijdens de avondopvang zorgt kinderkuren voor Activiteiten.

Ben je benieuwd naar enkele foto's?

Klik hier voor de schoolvrije dag

Klik hier voor de naschoolse activiteiten

Warme winterwandeling voor Wigwam

Ken je ons jaarthema nog?  “GEZOND  EN  WEL, SUPER IN  JE VEL !”
In de weken voor Kerstmis ligt de focus  binnen ons jaarthema op:  “ voelt de andere zich ook goed in zijn vel? ”
Wij staan even stil bij: anders mogen zijn, tijd maken voor elkaar, iets belangeloos doen voor een ander.

Dat laatste willen we echt concreet maken.
We dopen onze lichtjeswandeling dit jaar om naar de WWW → de Warme Winterwandeling voor Wigwam. De opbrengst van deze wandeling schenken we tijdens de warmste week aan de vzw Wigwam die zich inzet voor gezinnen waar het niet altijd zo gemakkelijk gaat.

Praktisch:

Voor wie:          voor alle kinderen/ ouders/ grootouders/ vrienden/.. van de hoofd- en de wijkschool

Wanneer:         vrijdag 14 december vanaf 17u. Om de 20 minuten vertrekt er een groep onder begeleiding
                          van leerkrachten. Er zijn 5 groepen tussen 17u en 18.20u.

Traject:             met zelfgemaakte lampionnetjes, lichtjes, zaklampen wandelen we van de hoofdschool naar
                          de wijkschool en terug (toegankelijk voor buggy’s)

Prijs:                  5 euro per persoon (te betalen via schoolfactuur)

Hapje/ tapje:    op vertoon van je polsbandje kan je een chocomelk of een jeneverdrankje + soep en brood

                          verkrijgen.

Op school proberen wij allemaal goed voor elkaar te zorgen en dat willen wij nu ook doen voor de gezinnen die terecht kunnen bij de Wigwam. De wereld wordt mooier als we daar samen aan werken!

We hopen jullie dus allemaal te mogen verwelkomen op onze WWW! Tot dan!

Het leerkrachtenteam

Lichtjeswandeling ten voordele van Rodeneuzendag

Vrijdag 11 december 2015. De school organiseerde een lichtjeswandeling ten voordele van Rodeneuzendag.

Het weer zat ons niet zo mee maar toch kwamen een massa ingeschrevenen opdagen om van de Abdijschool naar de Liemingen te wandelen. Daar kregen ze een soepje. Eens terug aangekomen in de abdijschool konden ze genieten van een warme gluhwein of chocomelk en een hotdog.

Het kinderkoor bracht ons twee keer een paar mooie kerstliedjes, waarvoor dank!

Ook werden er heel wat rode actieneuzen en cuberdons verkocht.

Dit alles bracht een mooie som binnen.

Wij zijn dan ook fier te kunnen meedelen dat we 3000 euro hebben kunnen storten op de rekening van Rodeneuzendag!!!

 

 

Flapuit-krant

 Dit is het schoolkrantje met actueel nieuws over schoolevenementen. Het wordt gemaakt door leerkrachten, ouders en kinderen. Het verschijnt éénmaal per kwartaal. 

juni 2017

oktober 2017

december 2017

 

maart 2018

 

juni 2018

 201810 Flapuit cover

oktober 2018

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen van start

Vanaf dit schooljaar starten we met een elektronisch aanmeldingssysteem voor alle Leuvense basisscholen.

De aanmeldingsperiode start op dinsdag 01/03/2016 en eindigt op maandag 21/03/2016.

Voor meer informatie surf je op onze website naar informatie - inschrijvingen of klik hier

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING van het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW


Het Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

       • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
         persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
       • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
         worden verwerkt;
       • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
       • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd
         is;
       • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
       • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

       Het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW
       Vrije Basisschool Vlierbeek
       Abdij Vlierbeek 1
       3010 Kessel-Lo

       KBO 445.446.269

       Contactpersoon: Koen Vanvlasselaer
       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
       Telefoon: 0498/154156

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door Het Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

       • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (vzw verplichtingen, verzekeringsplicht,
         opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding, …)
       • om de werking in goede banen te leiden, het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met
         vrijwilligers in dat kader (gerechtvaardigd belang)
       • het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (gerechtvaardigd belang)
       • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW (uitvoering overeenkomst)
       • om vrijwilligers op de hoogte te houden, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
       • Het doorsturen van mails van de mailserver (website) van de Abdijschool Vlierbeek
       • Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar
         vrijwilligers toe (verjaardag, datum verlaten school) (toestemming betrokkene)
       • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
       • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel
         gepseudonimiseerd / geanonimiseerd
       • om hen te bedanken voor hun inzet, een gelukkige verjaardag te wensen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

       • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- en GSM-nummer, e-mailadres, Rijksregisternummer i.f.v.
         communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding
       • M.b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en
         bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer)
       • Over het verrichte vrijwilligerswerk: omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen i.f.v. planning, registratie en opmaak nominatieve
         lijst onkostenvergoedingen
       • Handtekening (als onderdeel verklaring op eer, kostennota enz.)
       • Kopie verblijfstitel of –document / bewijs van recht op materiële opvang, zodat organisatie mogelijkheid van vrijwilligerswerk kan
         bewijzen bij controle
       • Foto’s, herkenbaarheid van leden op de website

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Het Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

       • Foto’s
       • Verjaardagen
       • Gegevens m.b.t. uitkeringsgerechtigdheid (i.f.v. begeleiding bij meldingsplicht)

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan Het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW

Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de vrijwilliger zelf zijn verkregen:

       • Videobewakingsbeelden, foto’s en videobeelden die gemaakt worden met camera’s op de terreinen van de organisatie

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Het Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW maakt gebruik van de IT-infrastructuur van de Abdijschool Vlierbeek, waar uw persoonsgegevens worden bewaard.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

       • Abdijschool Vlierbeek
       • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
       • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
       • het verzekeren van onze vrijwilligers
       • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
       • boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen)

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Het Oudercomité abdijschool Vlierbeek VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tot één jaar na de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door het Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW dit rechtvaardigt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

       • Alle personen die namens Het Oudercomité Abdijschool Vlierbeek VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
         geheimhouding daarvan.
       • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
       • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
         toe is;
       • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
       • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
       • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website https://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/index.php?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=289). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacy statement

Het Oudercomité abdijschool Vlierbeek kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2017. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Restaurantdag 30 januari 2016

Het schoolteam van de Abdijschool nodigt u, uw familie en vrienden uit op onze

RESTAURANTDAG

zaterdag, 30 januari 2016.
Van 11u30 tot 14u30

en

17u00 tot 20u00

 

U kan zich inschrijven via onderstaand formulier.
Let op : Je online inschrijving is pas geldig na bevestiging via mail en na betaling.

 

Privacy op school

Het recht op privacy eindigt niet aan de schoolpoort!
Ook de schooldirectie en leerkrachten dienen een aantal regels in acht te nemen om de persoonlijke levenssfeer van elke leerling te respecteren. 

Welke informatie mag de school allemaal opvragen?
Hoe lang mag ze die bijhouden?
Wat doet de school met de foto’s van mijn kind?
Mogen leerlingen de les filmen of omgekeerd?

Meer informatie kunnen jullie hier terugvinden.


 Gedragsregels

 

Quizzen!!

Na het grote succes van de voorbije 13 jaren, is er ook dit schooljaar weer een ABDIJSCHOOL QUIZ! De 14de quiz vindt plaats op zaterdag 9 januari 2016 om 19u30 stipt in de turnzaal van de nieuwbouw.

Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Een ploeg bestaat uit 4 personen. Voor iedereen wordt een leuke prijs voorzien. De opbrengst van de avond gaat volledig naar het oudercomité en zal gebruikt worden voor de modernisering van de school.

Zin om mee te doen? Schrijf hier in! Vergeet niet om een leuke naam voor je quizteam te bedenken. Aarzel niet om vandaag al in te schrijven, want volzet is volzet. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail met de nodige betalingsgegevens.

Tot 9 januari 2016!

Annelies Vanparijs
namens de werkgroep quiz

Nieuws oudercomité

 Ouderraad


    Informatie betreffende de Infoavond rond het thema Nieuwe autoriteit van donderdag 15 maart

   Spreekster : Karin Timmermans - “Het ijzer smeden als het koud is” 

   Nieuwe autoriteit geeft concrete handvaten om samen met het ganse team van
   de school, ouders en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van
   probleemgedrag.

   Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een
   positieve relatie met de leerlingen.

   Resultaten van onze online bevraging:
   https://anneliesvercruysse.typeform.com/report/nJhrRg/P0wYUWUj7tPwdvxi

   BoekKlikvorsjes


Flapuit


MOS

VlierbeekkermisSpel- en oudercafé


Quiz


Liemingen


Veiligheid


Leesplezier


Verfraaiing


Laatstejaarsreceptie

 
Verslagen
    Algemene vergadering 22 juni 2018
    Algemene vergadering 19 september 2018

 

 

Taartenslag

Op vrijdag 24 november 2017 gaat onze jaarlijkse taartenverkoop (taarten voor 4-6 personen) door.
De opbrengst van de taartenslag gaat dit jaar naar een afdak voor de kleuterspeelplaats.
Bestellingen na 10 november kunnen niet meer aangenomen worden.
De betaling gebeurt via de schoolrekening.
De taarten kunnen afgehaald worden op vrijdagnamiddag 24 november 2017 tussen 15.00 u en 17.30u in de nieuwe turnzaal.
Smakelijk!

Het aanbod:

ABRIKOZENTAART P.GRASSE

koekjesdeeg met abrikozenvulling ( invriesbaar )

ANANAS – BRESILIENNE

ananas, slagroom, brésilienne

APPELCAKE

( invriesbaar )

APPELTAART SCHIJF

zachte deeg, ingebakken pudding, appelschijfjes en kaneel. ( invriesbaar )

ESKIMO ( SMURF )

abrikoos, slagroom, witte chocolade

FRAMBOZENTAART

frambozen, eiwit, slagroom

FRANGIPANETAART

( invriesbaar )

FRUITTAART

koekjesdeeg met een vulling van vers fruit

KRIEKENTAART

koekjesdeeg met kriekenvulling ( invriesbaar )

NEGRESCO

koekjesdeeg, chocomousse, slagroom, witte chocoladeschilfers

RIJSTTAART

rijst, slagroom,chocoladeschilfers

TIGRA

melkchocomousse, javanais, cacaobiscuit

Paasboeken

Zoals elk jaar heeft u de mogelijkheid om via de school paasboeken te bestellen aan € 7,00.
Dit is uiteraard volledig vrijblijvend. 
De paasboeken komen op de schoolrekening.

Medewerkers naschoolse opvang

Vrije Basisschool Vlierbeek zoekt enthousiaste medewerkers voor de naschoolse opvang.

 

We bieden de kinderen van onze school graag een kwaliteitsvolle opvang aan.

Hiervoor zoeken we nog medewerkers met een hart voor kinderen. Enkel zo kunnen we hier samen een succes van maken.

Ben jij, ken jij, de medewerker die we zoeken?

Geniet jij van de lach van een kind? Speel je graag met kleuters en kinderen? Heb je één of enkele dagen per week tussen 15u20 en 17u00 wat vrije tijd?

Ouders, grootouders, familie, buren,...iedereen kan zich kandidaat stellen voor deze job.

De school voorziet naast een verloning ook ondersteuning. Je werkt in een team.

Wil je ons komen vervoegen of heb je nog andere vragen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Peeters : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijven broer of zus

Heeft jouw kind een broer of zus die je in onze school wil inschrijven en geboren is in 2017 of een oudere broer of zus die je ook nog in onze school wil inschrijven?
Je hebt dan voorrang om aan te melden van dinsdag 8 januari tot en met dinsdag 22 januari 2019.  Maak zeker gebruik van deze voorrang.
Concreet dien je je kind eerst digitaal aan te melden vooraleer het kan ingeschreven worden.

stap 1 : Ga naar de website https://meldjeaan.leuven.be of vraag hulp aan het secretariaat
stap 2 : Je krijgt bericht van de school vanaf donderdag 21 februari 2019
stap 3 : Je maakt een afspraak met de school om te komen inschrijven vanaf 1 maart 2019 t.e.m.29 maart 2019

Nieuw schooljaar - nieuwe website

Wij staan alvast te popelen om te starten met het nieuwe schooljaar.
Dit schooljaar starten we ook met een nieuwe website.
Neem alvast een kijkje!

Contact

Gianni Reale
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: xxxxx
        Mobiel: xxxx

Koen Vanvlasselaer
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 16 35 56 17
        Mobiel: +32 498 154 156

Onze werkgroepcoördinator is een centraal aanspreekpunt, hij zal je helpen om de juiste contacten te leggen.
U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de werkgroepverantwoordelijke via het menu werkgroepen.

L.O.

Lichamelijke Opvoeding
Hilde De Vis Dries Baeten Margot Vansina
     
     

Dagelijks bestuur

 

Het dagelijks bestuur heeft tot taak het doel van het oudercomité te behartigen en alle beslissingen van de “Statutaire Algemene Vergadering” en “Bijzondere Algemene vergaderingen” uit te voeren.
Het behartigt de lopende zaken zoals post, stukken ten aanzien van leveranciers, financiële instellingen, overheidsinstellingen en overige.

Het dagelijks bestuur roept de “Raad van Bestuur” samen om te vergaderen.


Samenstelling van het bestuur

Voorzitter :
          Koen Vanvlasselaer
Ondervoorzitter :
          Dominik Covens
Penningmeester :
          Sigrid De Weerdt
Secretaris :
          Annemie Van Linthoudt
Werkgroepcoördinator :
          Gianni Reale
Leden:
          Birgitte Schoenmakers
          Annelies Vercruysse
          Els Vanvolsem
Waarnemend lid:
          Dieter Peeters


Contact
        Koen Vanvlasselaer
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 16 35 56 17
        Mobiel: +32 498 15 41 56

 

Jaarthema

Gezond en wel, super in je vel!      

Druk, druk, druk!

Onze samenleving gaat steeds sneller. We hebben altijd tijd tekort.

We hollen onszelf vaak voorbij. Niet alleen op volwassenen, maar ook op onze kinderen lijkt dit zijn weerslag te hebben.

Met ons jaarthema willen we onze leerlingen, en onszelf, leren om bewust aandacht te hebben voor onze eigen lichamelijke en

mentale gezondheid . We werken aan een goede portie zelfvertrouwen, gaan op zoek naar rust in onszelf, leren over gezonde voeding ,

zorgen voor voldoende beweging  en maken meer tijd voor elkaar.


Kortom, onze school wordt dit schooljaar een plaats waar iedereen zich super in zijn vel zal voelen!!!

Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouderraad, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

 

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid …
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze advies inwinnen bij de Commissie zorgvuldig bestuur.
Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.


Samenstelling van de schoolraad

Leerkrachten:                             Bieke Wets
                                                      Gerd Ronsmans
                                                      Inge Beyers
Ouders:                                        Els Vanvolsem
                                                      Dirk Loeckx
                                                      Annelies Vercruysse
De lokale gemeenschap:          Dirk Vande Gaer
                                                      Conny Claes
                                                      Lieve Boschmans
Waarnemende leden:               Dieter Peeters
                                                      Frank Lefever
Voorzitter schoolraad:              Els Vanvolsem
Secretaris:                                   Annelies Vercruysse


Contact
        Els Vanvolsem
        Annelies Vaneeckhoudt
               Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan door onderstaand formulier in te vullen:

Velden aangeduid met een * zijn verplicht

Laatstejaarsreceptie

 

Met een aantal ouders van het vijfde leerjaar organiseren we de eindejaarsreceptie voor de kinderen van het zesde leerjaar die afzwaaien, en hun ouders.
Dit gebeurt door ouders van leerlingen uit het vijfde leerjaar.

Werkgroepverantwoordelijke: Annemie Goedemé


Contact
        Annemie Goedemé
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Poetsteam

Poetsteam
   
Walter Vercalsteren Chris Lemmens  

Verfraaiing

 

Onze werkgroep organiseert jaarlijks enkele klusdagen. Tijdens deze klusdagen werken ouders en leerkrachten samen aan grote en kleine klussen in en rond de school: verven, tuinieren, verfraaien van de speelplaats, .... Er is opvang voor de kinderen voorzien en ook de innerlijke mens wordt niet vergeten.
Kan je goed klussen, neem dan zeker contact op!
Werkgroepverantwoordelijke : 

Contact
        Voornaam Naam
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Zorgteam

Kleuterschool
Greet Coucke Evelyne Vanattenhoven Cindy Wirinckx
Zorg Kleuters Zorg ondersteuning Vlinderjuf
Lagere School
Eva Symoens Sophie Devlieger Inge Beyers
Zorg 1-2 Zorg 3-4 Zorg 5-6
Sylvie Naeyaerts Marleen Bernar Veer Thunissen
Zorg ondersteuning Zorg ondersteuning Zorg ondersteuning
Melene Marynissen
Zorg ondersteuning

Leesplezier

 

Onze werkgroep organiseert elk jaar rond eind oktober de boekenbeurs op school. We zoeken iets origineels rond gedichtendag en stellen de werkjes van kinderen tentoon. Bovendien leggen ze contacten met schrijvers en illustrators om hen bij onze kinderen in de klas te brengen en op die manier hun interesse in het betere leesboek te stimuleren.
Voor de organisatie van de boekenbeurs en gedichtendag worden boekenliefhebbers gezocht.

Werkgroepverantwoordelijke:
Frederika Tournicourt


Contact
        Frederika Tournicourt
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Lagere School

  

1ste leerjaar
Julie Groeseneken Ann Boogaerts Evelyn Snowball
1A 1B 1C
2de leerjaar
Linda Alles Dominique Van Laere Veerle Arnauts
2A 2B 2C
   
  Marleen Bernar
  2B
3de leerjaar
Cecilia Taes An Janssens Pieter Putzeys
3A 3B 3C
   
Sylvie Naeyaerts    
3A    
4de leerjaar
Martine Thevissen Annick Serneels Stijn Smets
4A 4B 4C
5de leerjaar
Catherine Timmermans Marijke Victor Kim Baeten
5A 5B 5C
6de leerjaar
Tom Vanderwegen Katrien Gillis Marijke Jansen
6A 6B 6C
   
   

Veiligheid

 

In het verleden heeft deze werkgroep gezorgd voor het veiliger maken van de schoolomgeving.
De activiteiten van de werkgroep staan momenteel op een laag pitje, maar mits gemotiveerde ouders kan deze werkgroep weer opleven.

Werkgroepverantwoordelijke: Geertje Coucke

Contact
        Geertje Coucke
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Kleuterschool Liemingen

1ste kleuterklas
Gerd Ronsmans Ils De Proost
KWInstap KW1
2de kleuterklas
Sabine Lemaitre
KW2
3de kleuterklas
Frieda Sente
KW3

Liemingen

 

Onze werkgroep vertegenwoordigt de ouders en de kinderen van de afdeling Liemingen. Deze werkgroep organiseert in de wijkschool onder meer klusdagen, de boekenbeurs, Liemingen ontbijt en het afscheid van de derde kleuterklas.
Ouders waarvan de kleuters naar de wijkschool gaan, zijn altijd welkom in de werkgroep.

Werkgroepverantwoordelijke: Annelies Vercruysse


Contact
        Jessy Van Couwenberghe en Anneleen Andriessen
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        

 

Directie - Secretariaat

Directie - Secretariaat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hilde Allemeersch
Directeur

Administratief
medewerker

beleidsmedewerker

Quiz

 

Al sinds 2002 organiseert onze werkgroep de quiz, die intussen is uitgegroeid tot een vaste waarde. Het doel is om er een gezellige, leerrijke en ontspannende avond van te maken voor zowel ouders, personeel, sympathisanten als doorwinterde quizbeesten. 
Hou je van quizzen en wil je helpen bij de organisatie ervan, neem dan gerust contact met ons op.

Werkgroepverantwoordelijke: Linda Noé en Dominik Covens

Contact
        Voornaam Naam
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Werkgroepen oudercomité

De werking van het oudercomité gebeurt via gemotiveerde werkgroepen die elk op zich een activiteit of thema bezielen.
Onze werkgroepen bepalen zelf hoe ze inhoudelijk een activiteit of thema invullen.

Een overzicht van onze werkgroepen vind je in de kolom hiernaast. Voor meer details, klik op de knop van de werkgroep.

Spel- en oudercafé

 

We organiseren leuke, ontspannende activiteiten voor ouders en leerkrachten, kwestie van elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen. Zoals een oudercafé, de spelavond “De Vlierbeekse Weerwolven” of het live- concert “Parents on Stage” met muzikale ouders.
Ben je een geboren spelleider of gewoon zin om te helpen, neem dan gerust contact op.

Werkgroepverantwoordelijke: Inge Herremans


Contact
        Inge Herremans
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Bestuur oudercomité

 

1      Birgitte Schoenmakers Voorzitter
2 Dominik Covens Ondervoorzitter
3 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Werkgroepcoördinator
4

Annelies Vercruysse

 
5 Sigrid De Weerdt Penningmeester
6 Annemie Van Linthoudt Secretaris
7

Gianni Reale

 
8 Sofie Bilaey  
9 Els Vanvolsem Voorzitter schoolraad

Vlierbeekkermis

 

Onze werkgroep organiseert samen met leerkrachten het jaarlijks schoolfeest “Vlierbeekkermis” dat plaatsvindt in mei.

We zorgen voor het restaurant, de tap, het dessertenbuffet, de tombola en de logistieke ondersteuning. De werkgroep gaat van start in januari en nieuwe mensen zijn steeds welkom.

Werkgroepverantwoordelijke: Kathleen Wynants en Hans Bastings


Contact
       
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Nuttige formulieren

Hier kan je enkele nuttige formulieren terugvinden.

 Frigo-fiche
 Medicatie op school
 Ziektebriefjes
 Belangrijke data

MOS

 
MOS: Milieuzorg Op School

We zijn een gemengde werkgroep van ouders- leerkrachten en werken stap voor stap aan een milieubewuste school..

MOS is milieuzorg op school:
       * afvalvermindering en -preventie
       * ingroening van de schoolomgeving
       * natuur in de klas of met de klas de natuur in
       * bewust omspringen met water
       * energie besparende oplossingen zoeken voor de school

Ouders met duurzame ideeën, groene vingers of energieke interesses zijn altijd welkom om mee te werken aan een milieubewuste school.Werkgroepverantwoordelijke: Karlien Cheyns

Contact
        Karlien Cheyns
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

 

Zorg

De zorgcoördinator coördineert de zorg op school. In onze school nemen juf Greet (kleuter), juf Eva (1ste-2de-3de leerjaar) en juf Inge (4de-5de-6de leerjaar) deze taak ter harte.
Je kan hen steeds aanspreken indien u om een of andere reden bezorgd bent over je kind.

In samenspraak tussen ouders en zorgteam kan ook het VCLB geraadpleegd worden.

 Onze zorgvisie
 Ons pestactieplan

Flapuit

 

Dit is het schoolkrantje met actueel nieuws over schoolevenementen. Het wordt gemaakt door leerkrachten, ouders en kinderen. Het verschijnt éénmaal per kwartaal. Voor het schrijven, de lay-out, samenstelling en nakijken van het schoolkrantje, zoeken we ook dringend nieuwe ouders.

Werkgroepverantwoordelijke: Toon Leroy

Contact

        Toon Leroy
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

Nuttige links

Nuttige links? Hiernaast vind je er alvast een paar. Wellicht groeit dit rijtje aan, dus kom hier maar af en toe eens een kijkje nemen.

Klikvorsjes

 

Onze werkgroep ondersteunt de school op ICT-vlak, onder meer voor de website, onderhoud van de pc’s, het netwerk, ... Verder worden de activiteiten van de andere werkgroepen ondersteund, bv. door online inschrijven mogelijk te maken. Onze werkgroep is dringend op zoek naar ouders met een beetje IT-ervaring.Werkgroepverantwoordelijke:
Marcin Robberechts


Contact
        Marcin Robberechts
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 xx xx xx xx
        Mobiel: +32 xxx xx xx xx

 

Ouderwerking

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie?

        Ons oudercomité is een vereniging (vzw) van ouders van kinderen uit de Abdijschool Vlierbeek. Samen met de directie en leerkrachten
        willen we onze school zo goed mogelijk helpen met andere dingen naast de leer- en opvoedingsopdracht.

Wat?

        We willen een ontmoetingsplaats zijn voor ouders waar van gedachten gewisseld kan worden over de schoolactiviteiten en het
        opvoedingsproject van de school.
        Het oudercomité wil dat u op de hoogte blijft van wat er zich in de school afspeelt.
        Op de vergaderingen van de ouderraad kunnen ouders zich informeren en opmerkingen naar de school doorgeven.
        Twee keer per jaar wordt een algemene vergadering gehouden van het oudercomité.
        Hier worden o.a. de vooruitgang van de werkgroepen besproken en in het kader van de VZW-structuur alle essentiële beslissingen
        genomen.

Waarom?

        Onze doelstellingen staan in functie van het welzijn van onze schoolgaande kinderen.
        Door het organiseren van allerhande activiteiten leren we elkaar beter kennen en bouwen zo samen aan een goede sfeer, niet alleen
        binnen de schoolmuren, maar ook erbuiten!
        Naast de reguliere werkingsmiddelen en subsidies, ondersteunen we onze school ook financieel.
        In samenspraak met de directie en de leerkrachten bekijken we met het oudercomité waarmee we de school extra kunnen helpen.
        Zo hebben we de voorbije jaren digitale schoolborden aangekocht, zorgden we voor de verfraaiing van de speelplaatsen, etc.
        Daarnaast zijn we er om de school organisatorisch te ondersteunen.

Hoe?

        De werking van het oudercomité gebeurt via gemotiveerde werkgroepen die elk op zich een activiteit of thema bezielen.
        Onze werkgroepen bepalen zelf hoe ze inhoudelijk een activiteit of thema invullen.
        Een overzicht van onze werkgroepen en een korte uitleg vind je bij de link “Werkgroepen” hiernaast.


                    Contact
                    Koen Vanvlasselaer
                          Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                          Telefoon: +32 16 35 56 17
                          Mobiel: +32 498 15 41 56

Ouderraad

 

 

De ouderraad maakt als officieel adviesorgaan deel uit van de schoolstructuur en voldoet aan de voorwaarden van het participatiedecreet van de Vlaamse Gemeenschap.
Anderzijds is de ouderraad ook erkend als een soort werkgroep binnen het oudercomité. Op die manier wordt het democratische draagvlak vergroot en is er een vruchtbare kruisbestuiving tussen de ouderraad en de andere werkgroepen van het oudercomité.

 

De ouderraad kiest vertegenwoordigers voor de schoolraad.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.


Voorzitter: Koen Vanvlasselaer

Contact

Koen Vanvlasselaer
        Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        Telefoon: +32 16 35 56 17
        Mobiel: +32 498 154 156

 

 

Foto's

  Say Cheese !!! 

 

Aha, we zitten in het menu van de foto’s. Zoek je fotoreportages van jouw kind, dan klik je best op de klas waarin hij/zij zit.

High five voor het milieu

Donderdag 9 november om 10u namen wij deel aan een recordpoging. Het ging om de “High Five voor het milieu actie”.

Met 124 deelnemende scholen zijn we aan een aantal van 26421 schoolkinderen gekomen die elkaar die om 10u een high five gaven! Met dit getal hebben we dus het wereldrecord verbroken!

Een dikke proficiat!!!

wil je zien hoe we dit gedaan hebben? Klik hier!

CLB

CLB-anker

kleuters en eerste graad : Els Reekmans / Loes Kestens

0490 64 51 53

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2de en 3de graad : Ann Vande Kerckhove

0490 64 51 07

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

CLB-arts en -verpleegkundige

Arts : Mathieu Lovenich

0490 64 51 40

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verpleegkundige : Laura Hobin

0490 64 51 30

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bladeren op het dak van de Liemingen

Net voor de herfstvakantie hebben we met een paar super lieve tuinkabouters de bladeren van het dak van de Liemingenschool opgeruimd.
Nu zijn we klaar voor de volgende lading blaadjes ;-) Die zullen we met de lente klusdag dan nog eens afvoeren...

Dank aan Joris, Sofie, Natascha en Pepijn!!

Schoolbrochure

Bij het begin van elk schooljaar moeten we aan alle ouders onze schoolbrochure met schoolreglement bezorgen.
Via onze website is deze info voor iedereen steeds beschikbaar en lijkt ons een papieren exemplaar voor heel wat ouders overbodig.

We willen benadrukken dat de mogelijkheid blijft bestaan om een papieren exemplaar te bekomen.

Hier kan je deze brochure downloaden. Het document is opgemaakt in PDf-formaat.

Met vragen over deze schoolbrochure kan je altijd terecht bij de directie van de school.

Oktober in de rupsenklas 1KB

En of we de wereld zijn gaan ontdekken; onze wereld net buiten de klas en de school!                            

Ook ons kunst- en vliegwerk bij meester Dries in de turnzaal en de leuke luistermomenten met dank aan de vertelmama’s van dienst kan je zien op de foto’s!

Opvang

 

kinderkuren

 

Het opvangteam van KinderKuren doet met veel plezier de voor- en naschoolse opvang in VBS Vlierbeek.

Opvang vinden voor uw oogappel tijdens schoolvrije dagen is voor de meeste ouders geen evidentie. Daarom bieden wij met Kinderkuren kwaliteitsvolle opvang aan, in een voor de kinderen vertrouwde omgeving waar zij zich geborgen en veilig voelen.

We willen kinderen een fantastische tijd bezorgen door o.a. het organiseren van leuke activiteiten op maat van de kinderen. Zo trachten we de creativiteit te stimuleren door allerhande knutsel opdrachten, het spelen van een quiz of proberen we hen spelenderwijs nieuwe vaardigheden aan te leren.

Tijdens de opvang staat er een geweldig en gemotiveerd team klaar dat oog heeft voor elk kind en hen gewaardeerd en gerespecteerd doet voelen. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat U in ons stelt.

Het Kinderkuren team

Aarzel dus niet en kom mee met ons spelen, samen maken we er een spetterende opvangtijd van!

Met vragen i.v.m. de opvang van je kind, kan je steeds terecht bij de vestigingsverantwoordelijke:

janna

 

  Janna Lemmens
  Telefonisch bereikbaar op 0496/56 99 59
  Of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Aanwezigheid Abdijschool : dinsdag en donderdag vanaf 16u00
  Aanwezigheid Liemingen : maandag of vrijdag vanaf 16u00

  


Ons team :

opvang Small

Wil je een opvangmedewerker telefonisch bereiken tijdens de opvang?

Opvang Abdijschool 1 : 

0488/63.18.05

Opvang Abdijschool 2 : 

0488/63.18.07

Opvang Wijkschool : 

0488/63.18.28


ALGEMEEN

Opvang is er elke schooldag voor en na school, op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen (schoolvrije dagen)

 

    ochtendopvang

        avondopvang

maandag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

dinsdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

woensdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 12u30 tot 18.30u

donderdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

vrijdag

    van 7u00 tot 8u15

    van 15u45 tot 18.30u

 Schoolvrije dagen

Vrijdag 01 februari 2019  van 07u00-18u30

Woensdag 20 maart 2019 van 07u00-18u30

Woensdag 15 mei 2019 van 07u00-18u30

Vrijdag 28 juni 2019 van 12u15-18u30

 

PRAKTISCH

 

Inschrijven

Je schrijft je kind in bij KinderKuren door het opvangdossier ingevuld terug te bezorgen aan het schoolsecretariaat. Het opvangdossier krijg je bij inschrijving op school of je kan het vragen aan de vestigingsverantwoordelijke van KinderKuren.

Voor de externe activiteiten en de schoolvrije dagen krijgt u via de mail een inschrijvingsformulier.

Opgelet! Ook al gaat je kind al naar de opvang, gelieve je gegevens te controleren en up-to-date te houden. Dit kan via de volgende link:  https://kinderkuren.kwandoo.com

 Aanwezigheidsregistratie

 We werken met een tablet om aanwezigheden te registreren. Als je je kind brengt of ophaalt, ga dan even langs de begeleiding om je kind in of -uit te schrijven. Dit is belangrijk voor de veiligheid en de facturatie.

Huishoudelijk reglement:

https://www.leuven.be/kinderkuren

Vanaf 7u00 zijn de kinderen welkom in de oude turnzaal.

 • · Ingang: Enkel het poortje bij fietsenstalling van 5e en 6e leerjaar dient als ingang.
 • · Kinderen van de andere leerjaren wandelen over de speelplaats met de fiets in de hand om hun fiets in hun eigen fietsenstalling te plaatsen.
 • · De kinderen melden zich aan bij de opvangmedewerker vooraleer te gaan spelen.
 • · Bij droog weer kunnen de kinderen vanaf 7u30 buiten spelen.
 • · Om 8u15 worden de kleuters naar de kleuterspeelplaats gebracht.
 • · De opvang van KinderKuren is afgelopen om 8u15, daarna is er speelplaatstoezicht door de leerkrachten.

 

TARIEVEN

 • · Normaal tarief: € 0,45/begonnen kwartier
 • · Sociaal tarief: globale korting van 40% (niet cumuleerbaar met de gezinskorting)

            Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen een aanvraag voor een sociaal tarief doen bij de
            administratie. Een sociaal tarief kan worden toegekend aan de hand van:

            -         Klevertje mutualiteit met de juiste code (dit kan enkel het eerste jaar van aanvraag)

            -         Attest verhoogde tegemoetkoming ð te bekomen bij de mutualiteit

            -         Aanslagbiljet van de personenbelasting

 • · Gezinskorting: -20% voor 2e kind, -30% voor 3e kind, -40% voor 4e, 5e ,6e, .. kind
 • · Domiciliëringskorting: eenmalige korting van 20% op eerste afrekening

Meer informatie: www.leuven.be/kinderkuren | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 016 27 26 39

Stille studie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de school nog een vrijblijvende studie voor kinderen vanaf het tweede leerjaar.
De studie duurt tot 16.45u.
De studie gebeurt onder toezicht van een leerkracht. Het is de bedoeling om een rustige omgeving aan te bieden waarin uw kind leert zijn huiswerk zelfstandig te maken.
Het is wenselijk dat je de werkjes na de studie alsnog nakijkt, zodat je steeds op de hoogte blijft van de vorderingen van uw kind.

 

Filmavond

Op vrijdag 17 november 2017 organiseren we bij ons op school voor de eerste keer een echte filmavond! 

Terwijl de kinderen genieten van een mooie film, nodigen we jullie ouders uit voor een gezellige babbel en drink in ons oudercafé in de oude feestzaal.

De films worden vertoond in de klassen van de lagere school. We organiseren 2 reeksen identieke vertoningen.
             * De 1ste reeks start om 17u00 tot +/- 18u30.
             * Voor de 2de reeks openen we de deuren om 18u45 en starten de films om 19u00 tot +/- 20u30.

De kinderen kiezen een film uit het programma.
Een voorstelling kost €2.50.
Na inschrijving ontvangen de kinderen een filmticket.
Chips en popcorn kunnen vóór de vertoning gekocht worden op de speelplaats aan €1,00 (gelieve gepast geld mee te geven).
Na de vertoning kan er op de speelplaats ook een drankje gekocht worden aan €1,00.

Het geld dat we die avond inzamelen gaat integraal naar Villa Clementina.

Heel graag tot dan!
Het schoolteam.

P.S. We hebben liefst dat de kinderen na de film opgehaald worden door de ouders.
De lengte van de film staat aangeduid in de mail bij de korte inhoud van de film.

Villa Clementina is een inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met en zonder beperking in een huiselijke sfeer en een groene omgeving. Men biedt er dagelijks opvang aan 25 kinderen van 0 tot 6 jaar waarvan 8 met extra zorgnoden. Ook kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn heel welkom. Heel wat kindjes zijn deeltijds ingeschreven, waardoor ze nu 47 kindjes opvangen waarvan 15 met extra ondersteuning.
Wat doen ze? Samen leven en spelen, samen groeien en openbloeien, samen de wereld ontdekken en vooral samen genieten! Zij willen een veilig nest bieden waar elk kind, ongeacht de zorgnoden, ontwikkelingsproblematiek of andere socio-economische-culturele verschillen, alle kansen krijgen om zich te ontplooien. In de villa heerst een warme, huiselijke sfeer waar een multidisciplinair professioneel team hand in hand werkt met 30 vrijwilligers. Ook sommigen van deze vrijwilligers hebben extra zorgnoden.

Schooluren

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.40u - 12.15u 13.30u - 15.25u
Dinsdag 08.40u - 12.15u 13.30u - 15.25u
Woensdag 08.40u - 12.15u  
Donderdag 08.40u - 12.15u 13.30u - 15.25u
Vrijdag 08.40u - 12.15u 13.30u - 15.25u

Kerstboeken

Zoals elk jaar heeft u de mogelijkheid om via de school kerstboeken te bestellen aan € 7,00.
Dit is uiteraard volledig vrijblijvend. 
De kerstboeken komen op de schoolrekening.

Afwezigheden

Om in orde te zijn met de leerplichtwetgeving en natuurlijk ook omdat er zoveel te leren en te beleven is op school, moet elke leerplichtige leerling (vanaf 6 jaar, of hij/zij nu in de lagere school of in de kleuterschool zit) élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn.Hierna vind je in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat de verplichtingen terzake zijn.

Ziekte

 

ziek

In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders 4 afwezigheidskaarten voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen. Het volstaat in voorkomend geval zo'n afwezigheidskaart in te vullen. Je verwittigt de school zo vlug mogelijk (telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. Dergelijke kaart kan echter slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Ben je je afwezigheidskaarten verloren, dan kan je hier nieuwe kaarten afdrukken. Let wel: je kan maar 4 kaarten per jaar gebruiken. De aanwezigheden van de leerling worden ingegeven in een computerprogramma dat in rechtstreekse verbinding staat met het ministerie van onderwijs. Een vijfde kaart wordt gelijkgesteld met onwettig afwezig.

Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest volstaan dat het ziektebeeld bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Belangrijk i.v.m. de zwem- en gymactiviteiten:

Leerlingen van het lager onderwijs die, wegens ziekte of om andere redenen, niet kunnen zwemmen of turnen, moeten aan de klastitularis een schriftelijke verklaring van de ouders voorleggen.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.

Het bijwonen van een familieraad.

De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming, ..).

Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods Nieuwjaar (2 dagen), het orthodoxe kerstfeest (2 dagen voor de jaren waarin het orthodoxe kerstfeest niet samenvalt met het katholiek kerstfeest), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke paasfeest.

Voor elke afwezigheid bezorg je aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door jou geschreven verantwoording.

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:

Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van het kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om het kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om het kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen.

Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Je kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).

In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

Afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit:

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat het kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor het kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen.

Problematische afwezigheden

(Het kind is afwezig zonder wettige reden)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde en dus problematische afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden, verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Indien je kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen je kind problematisch afwezig geweest is.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties je kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dat toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen daarvoor gesanctioneerd worden.

Nieuwjaarsbrieven

Zoals elk jaar heeft u de mogelijkheid om via de school nieuwjaarsbrieven te bestellen aan € 1,00.
Dit is uiteraard volledig vrijblijvend. 
De brieven komen op de schoolrekening.

Inschrijvingen

 

De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor. Wil je vooraf eens een kijkje komen nemen? Aarzel dan niet om een afspraak te maken om eens langs te komen.

Wij zijn er klaar voor

Wij zijn er klaar voor om er SAMEN in te vliegen. We staan te wachten om jullie allemaal te mogen verwelkomen!

Instapdagen, onthaaldagen en kijkdagen

De instapdag is de dag waarop een kleuter die nog geen drie jaar is voor het eerst naar school mag komen. Er zijn in een schooljaar verschillende instapdagen:

- De eerste schooldag van september.insatpdagen
- De eerste schooldag na de herfstvakantie.
- De eerste schooldag na de kerstvakantie.
- 1 februari.
- De eerste schooldag na de krokusvakantie.
- De eerste schooldag na de paasvakantie.
- De eerste schooldag na het verlengde hemelvaartweekend.

Een kleuter moet 2 jaar en 6 maanden zijn om op school toegelaten te worden. Wordt hij/zij op de instapdag 2 jaar en 6 maanden, dan mag hij/zij starten.

Kan je ingeschreven kleuter niet naar school komen op zijn/haar instapdag, dan mag het later op eender welke dag starten.

Verandert je kleuter van school, dan moet het niet wachten tot de volgende instapdag.

Een kleuter die reeds drie jaar is, mag op elke dag starten in de school.

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Onthaaldagen

Enkele keren per schooljaar houden wij een onthaaldagmoment waarop de ouder(s) samen met de peuter kennismaken met de juf. 
De ouders en hun kind zijn op de onthaaldagen welkom tussen 15u30 en 16u00.

De instappers van schooljaar 2018-2019 mogen een kijkje komen nemen op:
donderdag 20 december 2018
donderdag 4 april 2019

Welkom !

 

Kijkdagen voor nieuwe inschrijvingen.

Op woensdag 20 februari 2019 vanaf 9u00 tot 12u00 en op donderdag 14 maart 2018 vanaf 14u00 tot 17u30 kan je alle Leuvense scholen bezoeken.
Heb je liever een individuele rondleiding, maak dan een afspraak met het secretariaat op het nummer 016/26 03 63

 

Integratie 3kk naar 1ste lj

De 3de kleuterklas mocht al eens gaan proeven van het 1ste leerjaar.

Ze hebben leren lezen, schrijven en rekenen.

Ondertussen mochten de kinderen van het 1ste leerjaar gaan spelen bij hun juf van vorig jaar.

Iedereen heeft ervan genoten.

Kijk maar mee!

 

Capaciteit

De 'capaciteit' van een school is het maximum aantal leerlingen dat een school kan toelaten voor een bepaald schooljaar.

Toch zijn we wettelijk verplicht een aantal te plaatsen op de capaciteit van elk van onze scholen.

Onze capaciteiten zien er als volgt uit :

Kleuterschool Abdijschool :

Instapklas : 46 leerlingen
1ste kleuterklas : 46 leerlingen
2de kleuterklas : 46 leerlingen
3de kleuterklas : 46 leerlingen

 

Kleuterschool Wijkschool Liemingen :

Instapklas : 23 leerlingen
1ste kleuterklas : 23 leerlingen
2de kleuterklas : 23 leerlingen
3de kleuterklas : 23 leerlingen

Lagereschool:

1ste leerjaar : 69 leerlingen
2de leerjaar : 69 leerlingen
3de leerjaar : 69 leerlingen
4de leerjaar : 69 leerlingen
5de leerjaar : 69 leerlingen
6de leerjaar : 69 leerlingen

Het aantal nog beschikbare plaatsen voor :
           schooljaar 2019-2020
Indien het leerjaar volzet is, raden wij je aan om uw kind toch aan te melden op de wachtlijst.
Er komen geregeld plaatsen vrij binnen ieder leerjaar door verhuis,

Rommelmarkt Liemingen

Het weer was best oke, de sfeer zat goed en de juffen waren in vorm.

Kortom, het was weer een fijne zondagvoormiddag met rommelmarkt, spelletjes en een lekker ontbijt.  Dankjewel aan alle vrijwilligers die ons zijn komen helpen.  Kijk maar naar de sfeerbeelden.

Zindelijkheid

We hopen dat de kleuters"droog" de schoolpoort binnen stappen.

Het is voor je kleuter zelf fijn om geen aandacht meer te hoeven geven aan de zindelijkheidstraining. Als dit vanzelf loopt, kan je kleuter alle aandacht geven aan het leren en spelen in de kleuterklas. 
Het is ook leuk voor de andere kleuters. In een klas zonder natte broekjes kan de juf al haar aandacht geven aan het begeleiden van fijne, leerrijke activiteiten. Ze hoeft deze niet regelmatig te onderbreken om een vuil broekje te verwisselen.

Natuurlijk weten we dat het zindelijkheidsproces niet bij elke kleuter even snel of even vlotjes verloopt. Daarom hebben we een stappenplan uitgewerkt. 
Merken we de eerste schooldagen dat je kleuter regelmatig nog een ongelukje heeft dan geven we een foldertje mee met 10 zinvolle tips die je kleuter kunnen helpen.
Verder wachten we dan een 3-tal weken af : Voor het eerst naar school gaan is erg spannend en heel wat jonge kleuters reageren hierop door terug in hun broekje te doen. 
Als je kleuter na 3 weken nog steeds regelmatig een vuil broekje heeft, maken we een afspraak voor een gesprek. We bekijken hoe het thuis en op school loopt. Samen maken we dan afspraken.

Op deze manier werken we er samen aan!

 

Zwemparadijs Liemingen

Waterpret

De weerman voorspelde weer eens mooi weer. Tijd voor ons pop up zwembadparadijs !!!

We vroegen aan ouders om zwembadjes en parasols mee te brengen. De kleuters kwamen in zwembroek/pak. Om 9 u ging het zwembadpark open.   Vonden we het leuk ?    Kijk maar mee naar de foto’s !!

 

 

Hoe inschrijven?

Wil je nog graag inschrijven voor het huidig schooljaar 2018-2019, neem dan contact op met de school en maak een afspraak.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 verlopen via een online platform.

Opgelet : De Abdijschool en de wijkschool zijn 2 aparte scholen.  Indien je dit wenst, dien je beide scholen in uw voorkeurslijst op te geven in volgorde van voorkeur. Met je plaats in de wijkschool heb je automatisch toegang in de lagere school in de Abdijschool.

image001  https://meldjeaan.leuven.be/

Hieronder kan je 2 filmpjes terugvinden met meer informatie.
     Het korte filmpje (3,5 minuten) geeft algemene informatie over hoe aanmelden en inschrijven.
     Het lange filmpje(9 minuten) legt uit hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld.
     In deze infobrochure vindt u alle nuttige informatie.
     Hierbij vindt u ook nog 7 belangrijke tips om u aan te melden!
    

Tijdslijn aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 van kinderen geboren in 2017 of vroeger

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en kinderen van personeel

Aanmelden: januari -  van dinsdag 8 januari tot en met dinsdag 22 januari 2019
Bericht:       februari - op donderdag 21 februari 2019
Inschrijven: maart -    van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019

Periode 2: Alle kinderen

Aanmelden: maart - van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019
Bericht:       april -   op maandag 29 april 2019
Inschrijven: mei -    van woensdag 9 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden

Vanaf dinsdag 28 mei 2019

Belangrijk:
- Kijk goed naar de data van aanmelden en meld u aan in deze periode.
- Tijdens de aanmeldingsperiodes kunt u ook altijd uw gegevens aanpassen.

 Wat meebrengen bij een inschrijving?

> de identiteitskaart (of isi+-kaart) van het kind
> een ander officieel document, dat de identiteit van uw kind aantoont
> eventueel rapport van de vorige school (lagere school)

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij de ouders een andere schoolkeuze maken of dat de ouders zich niet akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Wanneer scoort uw kind op de indicator "opleidingsniveau van de moeder"?

Een leerling scoort op de indicator "opleidingsniveau van de moeder" als de moeder niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO, HSTL of een diploma van de 4e graad BSO)

Wanneer scoort uw kind op de indicator "schooltoelage"?

Een leerling scoort op de indicator "schooltoelage" als hij of een broer of zus het afgelopen schooljaar een schooltoelage gekregen heeft en hiervan een bewijsstuk kan voorleggen.

Buitendag 3de leerjaar

Met het derde leerjaar gingen we deze voormiddag buiten spelen op de Kesselberg.
We maakten er supercoole kampen en zochten verschillende insecten.

Kijk maar mee!

Visie

 1. De pijlers van ons opvoedingsproject

We leven in een boeiende, maar geen gemakkelijke tijd. Alles verandert en evolueert snel. Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Toch geloven we dat deze tijd een gunstige tijd is om kinderen op te voeden. We engageren ons samen met hen, om te kiezen voor een nieuwe toekomst.

Daarom is het nodig dat wij, opvoeders, vertrekken vanuit een grondhouding van hoop en geloof in de toekomst. Door ons enthousiasme, grote creativiteit en behoefte aan diepere zingeving scheppen we kansen om een aangename toekomst uit te bouwen. Vooral dan zullen wij kinderen echt kunnen aanspreken.

In dit opzicht is het een voorrecht te mogen geloven in het evangelie. Het motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen - de mens zoals hij door God gedroomd is: als kind van God en als broer of zus van medemensen. Bovendien schenkt het evangelie een sterk vertrouwen in de toekomst.

Wij beklemtonen zes basishoudingen als pijlers voor ons opvoedingsproject:

Ons opvoedingsproject…

1. is gericht op het leven van concrete kinderen,
2. streeft naar een totale persoonsvorming,
3. getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten,
4. steunt op een persoonsbevorderende relatie,
5. betoont een bijzondere zorg voor geloofsopvoeding
6. haalt haar kracht uit samenwerking en gemeenschap 

 

 2. Concretisering van dit opvoedingsproject binnen onze school.

'Als een boom goed geworteld is kan hij krachtig en ten volle groeien en bloeien.
Zo is het ook met de mens.' 

Onze school heeft een bepaald doel voor ogen, we maken keuzes en willen een bepaalde richting uit. Vandaar zijn we beginnen nadenken over onze schoolvisie.
Wil je weten hoe wij over opvoeden en onderwijs denken, dan loont het lezen echt wel de moeite.

Onze schoolvisie stellen we voor als een boom: groeiend en bloeiend, vol leven, voortdurend veranderend, met stevige voeten in de grond, rustgevend,...
Wil onze boom vruchten dragen, moeten we er met zijn allen voor zorgen.

2.1.Groeien naar een volwaardige persoonlijkheid.

We willen onze kinderen helpen opgroeien tot tevreden en gelukkige mensen.

*Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ten volle in voor de ontwikkeling van leefhoudingen zoals:

-respect voor jezelf en voor je medemens
-interesse tonen voor wat er in de wereld gebeurt
-een respectvolle houding tegenover eigen en andermans materiaal, de omgeving, zorg voor het milieu
-openstaan voor andere ideeën en gedachten en ze kritisch benaderen
-eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef
-beleefdheid en gepaste mondigheid
-doorzettingsvermogen
-dankbaarheid en tevredenheid
-zin voor orde. 

*Zowel in het kleuter als lager onderwijs werken we met ervaringsgerichte activiteiten.

Bij de kleuters houden we hierbij rekening met de ontwikkelingsaspecten van het ontwikkelingsplan.
In de lagere school wordt dit aangevuld en verrijkt met kennis en vaardigheden die door de eindtermen en door de leerplannen van het katholiek onderwijs vereist zijn.
We trachten elk kind op zijn eigen manier te benaderen door het te blijven prikkelen en boeien.
We gebruiken daarbij een aantal middelen zoals contract- en hoekenwerk, structuur binnen de klaswerking, ICT, de zorgklas, kindvolgsysteem, interne zorgbegeleiders, ...
We stimuleren daarmee een goede werkhouding. Dit betekent leergierigheid, leren keuzes maken, taakgerichtheid, aandacht geven, zelfstandig werken, kunnen samenwerken, leren volhouden ook als het eens moeilijk wordt.

*Wij willen elk kind vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren ervaren.

Kleuters worden vaardig in activiteiten tot zelfredzaamheid. Zij krijgen de kans om grove en fijne motorische vaardigheden te oefenen doorheen de ganse dag in onze klas-activiteiten.
In het lager onderwijs wordt daaraan verder gewerkt onder andere in de lessen muvo.
De lichamelijke ontwikkeling krijgt vooral aandacht in de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen en bij sportactiviteiten.

2.2.Groeien is gericht op het leven.

Kinderen zijn kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg naar het goede leven tonen. We mogen daarom niet aarzelen als opvoeders hen de waarden voor te leven waarin we zelf geloven en waarnaar we zelf consequent proberen te leven - anders zijn we niet geloofwaardig.
Het volstaat nochtans niet enkel maar ónze waarden aan te reiken.
Het is van bijzonder belang dat we hen als zoekenden ernstig nemen.
We luisteren bijgevolg in een sfeer van vertrouwen met respect naar hen, we helpen hen hun eigen opinie te verhelderen. Zo vertrekken we in onze opvoeding van hún leven.

2.3. Groeien in zorg.

Soms groeit een kind wat trager, soms wat sneller.
Wij willen als school extra zorg bieden aan hen die het nodig hebben. 

Enerzijds gebeurt dit door middel van:

-een goed uitgebouwde leerlingbegeleiding
-differentiatie
-een uitgewerkte remediëringspraktijk
-een kind- of leerlingvolgsysteem.

 Anderzijds werken we met de kinderen aan:

-het verdraagzaam zijn tegenover elkaar,
-het leren kennen van je eigen mogelijkheden en beperktheden en er gaandeweg mee leren omgaan,
-het waarderen van de prestaties van anderen, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperktheden,
-het op een fijne manier leren omgaan met elkaar zonder pesterijen,
-het leren oplossen van ruzies zonder agressief gedrag,
-het zich weerbaar leren opstellen tegenover reclame, geweld, pesten, ...

2.4.Groeien naar elkaar.

Groeien naar elkaar is samen school maken.
Samen met de ouders, willen wij (het schoolbestuur, het schoolteam, de ouderraad, de pedagogische raad , de schoolraad, het CLB, de vrijwilligers en alle mensen die bij onze school betrokken zijn) het allerbeste voor onze kinderen.

Binnen onze school bouwen wij aan:

 1. Een vertrouwensrelatie met elke ouder waarin we samen en in alle openheid de opvoeding van onze kinderen ter harte nemen. Een goede communicatie tussen school en ouders is daarom van groot belang.Dat kan via oudercontacten, rapport, agenda en ook het individuele contact voor of na schooltijd.
 2. Een tof klasklimaat waar kinderen zich thuis voelen, waar ze leren samenwerken met aandacht voor elkaar en waar hun zelfvertrouwen kan groeien en dit binnen verschillende werkvormen.
 3. Een goede onderlinge relatie tussen de leerkrachten die zich samen verantwoordelijk voelen voor onze kinderen, in een opbouwende samenwerking met CLB en externen.
 4. Een fijne omgang met het onderhouds- en refterpersoneel, en met de vele mensen die vrijwillig een handje komen toesteken.
 5. Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid via een actieve ouderwerking.
 6. Een goed contact met parochie en buurt.

 2.5 Groeien in geloofsbeleving.

 Onze school wil vanuit de inspiratie van Jezus van Nazareth evangelische waarden duiden en voorleven: 

- verwondering en ontvankelijkheid
- dienstbaarheid en vergevingsgezindheid
- soberheid en leren delen
- rechtvaardigheid en eerlijkheid
- kansen geven volgens ieders behoefte 

Wij willen hieraan werken door ruimte te scheppen voor onze godsdienst beleving; een duidinghoekje in te richten; tijd te voorzien voor stilte, bezinning, gebed, viering en christelijke duiding en door contact met de parochiekerk.

 

 

Vlierbeekkermis 2019

Beste vrienden van de Abdijschool,

We nodigen jullie van harte uit op de 47ste editie van Vlierbeekkermis, ons jaarlijks schoolfeest op zaterdag 18 mei 2019.  

Kom je mee eten? We zetten onze succesformule "Vlierbeekse slierten" verder. Bij het heerlijk pastabuffet vindt iedereen wel wat lekkers.
Je kan à volonté kiezen tussen verschillende soorten overheerlijke pastagerechten. Alles wordt klaargemaakt door traiteur Van Zegbroeck.
Om iedereen vlot te bedienen, werken we zowel ‘s middags als ‘s avonds met 2 eetmomenten:
·         Je kan ’s middags eten van 11u45 tot 12u30, of van 12u45 tot 13u30.
·         ‘s Avonds ben je welkom van 17u30 tot 18u15, of van 18u30 tot 19u15.
Geef je voorkeur door bij de inschrijving. 

Wil je nadien nog een dessertje? Maak je keuze bij het dessertbuffet.

Het pastabuffet betaal je vooraf via overschrijving. Ter plaatse kan je bonnetjes voor drank en dessertjes ook met Bancontact betalen.

Vanaf 13 uur zorgen onze juffen en meesters in en rond de school voor de animatie met heel wat activiteiten voor de kinderen.
Ook de parking voor de school wordt die dag speelterrein. Voor 5 euro (wel cash te betalen) kan je kind de hele namiddag genieten. 

Ook de tombola staat naar jaarlijkse gewoonte op het programma.

Heb je zin en tijd om te helpen? Je kan dit hieronder bevestigen bij je inschrijving. Vele vrijwilligers zorgen er elk jaar voor dat Vlierbeekkermis een prachtig feest wordt. Ook jullie hulp is dus zeker welkom.

Iedereen is welkom, heel graag tot dan!
De directie, leerkrachten en oudervereniging

Oudercomité

  
 
 
 
 


Beste ouder,

Van harte welkom op onze webpagina's van het oudercomité!
 
 
Wie?

        Ons oudercomité is een vereniging (vzw) van ouders van kinderen uit de Abdijschool Vlierbeek. Samen met de directie en leerkrachten
        willen we onze school zo goed mogelijk helpen met andere dingen naast de leer- en opvoedingsopdracht.

Wat?

        We willen een ontmoetingsplaats zijn voor ouders waar van gedachten gewisseld kan worden over de schoolactiviteiten en het
        opvoedingsproject van de school.
        Het oudercomité wil dat u op de hoogte blijft van wat er zich in de school afspeelt.
        Op de vergaderingen van de ouderraad kunnen ouders zich informeren en opmerkingen naar de school doorgeven.
        Twee keer per jaar wordt een algemene vergadering gehouden van het oudercomité.
        Hier worden o.a. de vooruitgang van de werkgroepen besproken en in het kader van de VZW-structuur alle essentiële beslissingen
        genomen.

Waarom?

        Onze doelstellingen staan in functie van het welzijn van onze schoolgaande kinderen.
        Door het organiseren van allerhande activiteiten leren we elkaar beter kennen en bouwen zo samen aan een goede sfeer, niet alleen
        binnen de schoolmuren, maar ook erbuiten!
        Naast de reguliere werkingsmiddelen en subsidies, ondersteunen we onze school ook financieel.
        In samenspraak met de directie en de leerkrachten bekijken we met het oudercomité waarmee we de school extra kunnen helpen.
        Zo hebben we de voorbije jaren digitale schoolborden aangekocht, zorgden we voor de verfraaiing van de speelplaatsen, etc.
        Daarnaast zijn we er om de school organisatorisch te ondersteunen.

Hoe?

        De werking van het oudercomité gebeurt via gemotiveerde werkgroepen die elk op zich een activiteit of thema bezielen.
        Onze werkgroepen bepalen zelf hoe ze inhoudelijk een activiteit of thema invullen.
        Een overzicht van onze werkgroepen en een korte uitleg vind je bij de link “Werkgroepen” hiernaast.

Organigram:  

            

 

 

Netbaltornooi 5de leerjaar

Op woensdag  29 maart gaven alle leerlingen van het 5de leerjaar zich volledig om DE netbalkampioen van het jaar te worden. Er werd gestreden en gezwoegd en de supporters steunden hun ploeg met hart en ziel.

Het was een heuse battle vol talenten die boven kwamen en emoties die hoog oplaaiden. Maar iedereen heeft zijn uiterste best gedaan en het was een streling voor het oog om naar te kijken.

 

Hier kan je enkele sfeerbeelden zien!

Contact

Onze Abdijschool is een basisschool (kleuter + lager) voor kinderen van 2 ½ tot 12 jaar.

De school bevat twee vestigingsplaatsen:

 abdijschool Vestigingsplaats 1:
Abdij Vlierbeek 1
3010 Kessel-Lo
tel. 016 26 03 63 - 0490 11 84 52
kleuter- en lager onderwijs
 liemingen2 Vestigingsplaats 2:
Liemingenstraat 11
3010 Kessel-Lo
tel. 0490 11 84 51
kleuteronderwijs

Mail directeur : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mail secretariaat : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Restaurantdag 23 februari 2019

Het schoolteam van de Abdijschool nodigt u, uw familie en vrienden uit op onze

RESTAURANTDAG

zaterdag, 23 februari 2019.
Van 11u30 tot 14u30

en

17u00 tot 20u00

U kan zich inschrijven via onderstaand formulier.
Let op : je online inschrijving is pas geldig na bevestiging via mail en na betaling.

 

Scholengemeenschap

Vanaf het schooljaar 2014-2015 hebben 14 scholen uit het Leuvense zich verenigd.  Zij vormen nu samen de scholengemeenschap ‘Plus’ en vertegenwoordigen 4600 leerlingen: 

De katholieke scholen van Kessel-Lo (4 administratieve scholen).
De scholen van De Ark  uit Heverlee (2 administratieve scholen).
De scholen van De Kraal uit Herent (5 administratieve scholen).
De Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo (1 administratieve school).
De Twijg uit Wijgmaal (1 administratieve school).
Bleydenberg uit Wilsele (1 administratieve school).
 
Deze scholen gaan de volgende jaren meer en beter samenwerken, zowel op bestuurlijk als op pedagogisch vlak.  Zo proberen zij een bestuurlijke schaalvergroting te realiseren.
Binnen de nieuwe scholengemeenschap zullen clusters van scholen opereren met een nog intensere samenwerking. 
Katholieke scholen van Kessel-Lo vormt zo een zgn. ‘scholenfamilie’.  De directies en schoolbesturen van deze scholen werken nauw samen.  Veerle Amter is de coördinerend directeur van deze scholenfamilie.

 

Quiz 2019

zaterdag 19 januari 2019 gaat alweer de 17e editie van onze Abdijschoolquiz door om 19u30 stipt!

De quiz gaat door in de school, Abdij Vlierbeek 1, 3010 Kessel-Lo,  ingang via het atrium.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per groepje van 4 personen.

Pas na betaling van het inschrijvingsgeld is je inschrijving definitief.

 

IEDEREEN WELKOM !

 

 

Bestelling abonnementen

Het aanbod van abonnementen is groot. Graag bieden we je de kans om deze abonnementen via de school te bestellen.

De uiterste datum van bestelling is vrijdag 14 september 2018.  De betaling verloopt via de schoolrekening.

Gelieve de bestellingen niet samen te voegen, maar per kind een bestelling te doen.

Wil je graag iets bestellen, maar kan je geen keuze maken? Laat gerust iets weten, misschien kunnen we je helpen bij je keuze.

Je bestelling is pas in orde als je een bevestigingsmail hebt ontvangen ( vergeet onderaan het bestelformulier niet aan te vinken "ik ben geen robot").

Op het secretariaat kan je volgende tijdschriften inkijken :

Bobo
Wild van Freek
Quest junior
National Geographic junior
Klap
Kits

kleuterschool abdij

1ste kleuterklas
Viviane Van Gompel Cindy Bleuckx Hanne Frickx
1KA 1KB 1KC
 
Evelyne Vanattenhoven Linsy Heremans  
1KA 1KB  
2de kleuterklas
Kim Royackers Christine Van Muysen  
2KA 2KB  
Evelyne Vanattenhoven Sigrid De Weerdt  
2KA 2KB  
3de kleuterklas
Mieke Wouters Evelyne Vanattenhoven Bieke Wets
3KA 3KA 3KB
Kinderverzorgster
   
Cindy Mortier    
Kinderverzorgster    

Bestelling vakantieboeken

Het einde van het schooljaar komt steeds dichter.

Het aanbod van vakantieboeken is groot. Graag bieden we je de kans om deze boeken via de school te bestellen.

De uiterste datum van bestelling is vrijdag 24 mei.  De betaling verloopt via de schoolrekening.

Inkijkexemplaren van de vakantieboeken van Averbode liggen op het secretariaat.
Wil je graag iets bestellen, maar kan je geen keuze maken? Laat gerust iets weten, misschien kunnen we je helpen bij je keuze.

Je bestelling is pas in orde als je een bevestigingsmail hebt ontvangen (vergeet onderaan het bestelformulier niet aan te vinken "ik ben geen robot").

 

Welkomstwoord

 

Welkom !

Ga mee op ontdekkingsreis door onze school.

We vertellen je op deze website graag wat meer over onze school, onze werking, onze troeven en we willen laten zien wie er in onze
school werkt.
Op deze pagina vind je de recentste berichten, hot items,..
Via het menu kan u verder navigeren naar de verschillende onderdelen of het nu gaat over algemene info, foto’s of de werking van ons oudercomité. Je vindt het hier allemaal terug.

Veel surfplezier!!

Parents on stage

ZATERDAG 18/3/2017

‘PARENTS ON STAGE’

(deuren open vanaf 19u30)

Optredens voor én door ouders van de Abdijschool Vlierbeek

 Met onder meer :  Capital Jazz, Fougasse en Licht Mentaal                  

Algemene informatie

 info

De knop “informatie” heeft u hier gebracht omdat u op zoek bent naar informatie. Je vindt achter de deelknoppen heel wat verduidelijkingen.